• 008 wideo

Biz hakda

BIZ SANATÇYLYKDA, Şonuň üçin bolmaly dälsiňiz

“Zhongshan Great-Ears” elektron tehnologiýa kärhanasy, 2016-njy ýylyň fewral aýynda döredildi. Topar tejribeli audiologiýa işgärlerinden we tehniki weteranlardan ybarat.Biz eşidiş enjamlaryny we beýleki degişli akustika önümlerini gözlemek, işläp düzmek, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen milli ýokary tehnologiýaly kärhana.“Innowasiýa tehnologiýasy, adamlara gönükdirilen” düşünjesine eýerip, kompaniýa tehnologiki innowasiýa arkaly eşidiş eşidýänleriň eşidişini gowulandyrmagy, adamlara ajaýyp ses dünýäsini täzeden başdan geçirmegine kömek etmegi maksat edinýär.

ullakan gulaklar-1
ullakan gulaklar-2
video_img (1)
video_img (4)

KOMPANI ADA ÜPJÜNÇILIGI

Professional eşidiş enjamlaryny öndüriji hökmünde önümiň hiline berk talaplarymyz bar we ikinji derejeli lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin ygtyýarnama, gulakdan we gulakdan önümi hasaba alyş şahadatnamalaryny, şeýle hem ISO13485, FDA, CE, RoHs aldyk. we beýleki halkara şahadatnamalary.

600000+

Ualyllyk çykyş

Gözleg

Innowasiýa

Patent

Şahadatnama

Patentler we sertifikatlar

“Zhongshan Great-Ears Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.” dünýädäki hünär eşidiş kömegi
10 ýyldan gowrak global hyzmat tejribesi bolan özleşdiriş kompaniýasy.

CE, TUV, RoSH, SGS, UL, ISO9001 hil dolandyryş şahadatnamasyndan geçdik

 • şahadatnama (3)
 • şahadatnama (5)
 • şahadatnama (4)
 • şahadatnama (3)
 • şahadatnama (2)

Habarlar

Iň täze önüm we sergi maglumatlary bilen tanyş boluň

 • Eşidişimizi nädip goramaly

  Gulagyň eşidişimizi duýmagyna we beýnimiziň sesini çykarmagyna kömek edýän möhüm duýgy öýjükleri bilen doldurylan çylşyrymly organdygyny bilýärsiňizmi?Sensor öýjükleri gaty güýçli ses duýsa zaýalanmagy ýa-da ölmegi mümkin.On ...

 • Eşidiş enjamlaryňyzy nädip goramaly

  Elektron önümler hökmünde eşidiş enjamlarynyň içki gurluşy gaty takyk.Şonuň üçin enjamy çyglylykdan goramak, esasanam ýagyş möwsüminde eşidiş enjamlaryny geýmek gündelik durmuşyňyzda möhüm işdir.D ...

 • Öýde eşidiş enjamlaryny geýmegi ýatdan çykarmaň

  Gyşyň golaýlamagy we epidemiýanyň ýaýramagy bilen köp adam öýden ýene işe başlaýar.Bu wagt köp eşidiş enjamlaryny ulanýanlar bize şeýle sorag bererler: "AIDS-i eşitmek her gün geýilmelimi?" ...

Has köp önüm

Iň täze önüm we sergi maglumatlary bilen tanyş boluň