Öýde eşidiş enjamlaryny geýmegi ýatdan çykarmaň

不要 忘记 在家 带 助听器

Gyşyň golaýlamagy we epidemiýanyň ýaýramagy bilen köp adam öýden ýene işe başlaýar.Bu wagt köp eşidiş enjamlaryny ulanýanlar bize şeýle sorag bererler: "AIDS-i eşitmek her gün geýilmelimi?""Öýde bolanymda eşidiş enjamyny geýmeli dälmi?"Her eşidiş hünärmeniniň: "Her gün eşidiş enjamyňyzy geýmeli!" Diýip jogap berjekdigine ynanýaryn.AIDS-i eşitmek, has gowy durmuşda ýaşamaga kömek edýän aragatnaşyk guraly hökmünde durmuşda möhüm rol oýnaýar.

Eşidiş enjamlary beýniňizi işjeňleşdirmäge kömek edýär
Gulak sesli maglumatlary ýygnamak we beýnimize geçirmek üçin jogapkärdir.Beýni bu maglumatlar arkaly degişli jogaplary berýär.Beýniniň yzygiderli dogry pikirlenmegine we derňelmegine ýol bermek üçin gulak hemişe beýnine maglumat ibermeli.
Öýde izolirlenen ýa-da telekommunikasiýa eden bolsaňyzam, aragatnaşyk we aragatnaşyk bilen baglanyşykly işler bar.Dürli seslere duçar bolmak beýniňizi işjeň we aragatnaşyk saklamak üçin möhümdir.

Eşidiş enjamlary “Sizi howpsuz saklaň”
Eşidişiň ýitmegi, gapynyň kakylmagy, aşhanadaky gaz duýduryşy ýa-da ýolda awtoulag şahy ýaly durmuş seslerini eşidip ýa-da eşidip bilmezligiňize sebäp bolup biler.Bu sizi duýman howp astynda goýup biler.Eşidiş enjamlary adamlara duýduryşy wagtynda eşitmäge we şahsy howpsuzlygy saklamaga kömek eder.Eşidişiň ýitmegi, ýykylmak howpuny hem ýokarlandyrýar, bu eşidiş ukyby pes adamlar üçin gaty howply.

Eşidiş enjamlary dünýäni birleşdirmäge kömek edýär
Bu günler eşidiş enjamlary sesi güýçlendirmekden başga-da köp zat edip biler.Şeýle hem, dostlarymyz, maşgalaňyz we kärdeşlerimiz bilen sosial aragatnaşyk saklamaga kömek edip bilerler.Şeýle hem, ulanyjylara täzelikleri yzarlamaga we hiç zady sypdyrmaga mümkinçilik berýän smartfonlara, planşetlere we telewizora birigip bilerler.

不要 忘记 在家 带 助听器 1

Iş wagty: Noýabr-16-2022