Eşidiş enjamlaryňyzy nädip goramaly

aýal-erkek-ýagyş-daşarda-ýagyşda1920x1080

Elektron önümler hökmünde eşidiş enjamlarynyň içki gurluşy gaty takyk.Şonuň üçin enjamy çyglylykdan goramak, esasanam ýagyş möwsüminde eşidiş enjamlaryny geýmek gündelik durmuşyňyzda möhüm işdir.

Rainagyş möwsüminde howanyň ýokary çyglylygy sebäpli, çygly howa önümiň iç ýüzüne çozmak aňsat bolup, önüm gurluşlarynyň çalaja bolmagyna, zynjyr tagtasynyň poslamagyna we beýleki zeper ýetmegine sebäp bolýar. Netijede önümiň edip bilmejekdigi adatça işle.Şowhun, ýoýulma ýa-da pes ses we ş.m. bolar. Bu esasy gurluşyň okislenmegine we poslamagyna sebäp bolup biler we önümiň mundan beýläk işlemezligini eşidip, eşidiş ukyby pes bolan näsaglara uly ýitgi getirer.

Şeýdip, ýagyş möwsümi gelende ýokardaky şertleriň öňüni nädip alyp bileris?

Eşidiş enjamlarymyzy goramak we önümiň hyzmat möhletini uzaltmak üçin aşakdaky ýaly edip bileris.

Ilki bilen, gije ýatmazdan ozal önümi çykaranyňyzda, önümiň daşky görnüşini süpürmeli, ses çukuryny kiçijik çotga bilen arassalamaly we guratmak üçin guradyjy enjamda goýmaly.

Ikinjiden, önüm ýagyş sebäpli tötänleýin çyglanandan soň önümdäki batareýany mümkin boldugyça gysga wagtda çykarmaly.Kuwwaty kesmegi we gysga zynjyr bilen çipiň ýakylmagynyň öňüni alýar .Soňra çygly ýerini süpüriň we önümi guratmak üçin gury enjamda goýuň.Guradylandan soň önüm henizem işlemese, ony abatlamaly.
Üçünjiden, önümiň gykylygy suwdan düýbünden gadagan edilýär.Suwa düşeniňizde ýa-da saçyňyzy ýuwanyňyzda eşidiş enjamlaryny çykaryň.Hinguwlandan soň, geýmezden ozal gulak kanalyny guradyň.Teriň tomusda eşidiş enjamlaryna girmeginiň hem öňüni almaly.
Dördünjiden, önüm çyglylyk ýa-da suw basylandan soň önümi güýçli gün şöhlesine ýa-da ot bişirilişine ýakyn goýmaň, sebäbi gün şöhlesi önümiň garramagyny çaltlaşdyrar, ot bişirilişiniň ýapylmagy önümiň gabygyny deformasiýa eder. .Önümi suwsyzlandyrmak üçin mikrotolkunly peç ulanmaň.Önüm elektron önüm we mikrotolkunly peç önümiň çipini ýakar.Önümi bişirmek üçin saç guradyjy ýa-da başga guradyjy ulanmak, eşidiş enjamlaryna zeper ýetirip biler.

Eşidiş enjamlaryny çyglylykdan uzakda saklamak ýadaw bir zat bolup biler. Emma eşidiş enjamlary üçin möhümdir. Bagtymyza, suw geçirmeýän täze önüm çykarýarys, wagtynda täzeläris.

Eşidiş enjamlarymy suw geçirmeýär

Iş wagty: 05-2022-nji dekabry