Senagat habarlary

 • Eşidişimizi nädip goramaly

  Eşidişimizi nädip goramaly

  Gulagyň eşidişimizi duýmagyna we beýnimiziň sesini çykarmagyna kömek edýän möhüm duýgy öýjükleri bilen doldurylan çylşyrymly organdygyny bilýärsiňizmi?Sensor öýjükleri gaty güýçli ses duýsa zaýalanmagy ýa-da ölmegi mümkin.On ...
  Koprak oka
 • Eşidiş enjamlaryňyzy nädip goramaly

  Eşidiş enjamlaryňyzy nädip goramaly

  Elektron önümler hökmünde eşidiş enjamlarynyň içki gurluşy gaty takyk.Şonuň üçin enjamy çyglylykdan goramak, esasanam ýagyş möwsüminde eşidiş enjamlaryny geýmek gündelik durmuşyňyzda möhüm işdir.D ...
  Koprak oka
 • Öýde eşidiş enjamlaryny geýmegi ýatdan çykarmaň

  Öýde eşidiş enjamlaryny geýmegi ýatdan çykarmaň

  Gyşyň golaýlamagy we epidemiýanyň ýaýramagy bilen köp adam öýden ýene işe başlaýar.Bu wagt köp eşidiş enjamlaryny ulanýanlar bize şeýle sorag bererler: "AIDS-i eşitmek her gün geýilmelimi?" ...
  Koprak oka